Κύριος ερευνητικός στόχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οργονομίας είναι η κριτική εξέταση των παρατηρήσεων που έκανε ο Ράιχ επί φυσικών, μικροβιολογικών, βιοηλεκτρικών και άλλων φαινομένων. Το ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιείται με την αξιοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού, επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης και αυστηρών κριτηρίων επιστημονικότητας. Για τον λόγο αυτό το Ινστιτούτο καλεί σε συνεργασία:

1. ερευνητές/επιστήμονες που ζητούν υποστήριξη για να υλοποιήσουν δικές τους ερευνητικές ιδέες, οι οποίες σχετίζονται με το έργο του Ράιχ
2. ενδιαφερόμενους για το έργο του Ράιχ, οι οποίοι θέλουν να συνεισφέρουν εθελοντικά στο ερευνητικό του έργο  

Τι μπορείτε να κάνετε

1. Οι ερευνητές/επιστήμονες  που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ινστιτούτο για τη διενέργεια των ερευνητικών πρωτοκόλλων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή για την υλοποίηση κάποιου άλλου ερευνητικού έργου που τους ενδιαφέρει στον χώρο της οργονομίας, μπορούν να στείλουν μια σύντομη περιγραφή της ιδέας τους στη διεύθυνση contact@wilhelmreich.gr.   

Εφόσον η ιδέα γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτή, ο ενδιαφερόμενος θα ειδοποιηθεί να υποβάλει γραπτώς την πρότασή του προς έγκριση με ένα επαρκώς τεκμηριωμένο ερευνητικό πρωτόκολλο. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • σκοπός του πειράματος / της έρευνας
  • βιβλιογραφική ανασκόπηση
  • μέθοδος (με αναφορά σε απαιτούμενο εξοπλισμό και ανθρώπινους πόρους)
  • λίστα βιβλιογραφικών αναφορών
  • άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του μελετητή.

Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου είναι ευκταίο να συντάσσεται μια σχετική δημοσίευση. Η δημοσίευση μπορεί δημοσιεύεται στον ιστοχώρο του Ινστιτούτου ή και αλλού, μετά από έγκριση του γενικού υπεύθυνου δράσεων.

Οι υπεύθυνοι των ερευνητικών εργαστηρίων έχουν ρόλο συμβουλευτικό. Ο ερευνητής προτείνεται να τους συμβουλεύεται για την προετοιμασία του προς έγκριση ερευνητικού πρωτοκόλλου, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας και για τη συγγραφή της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του έργου. Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων υποστηρίζουν τους ερευνητές σε ό,τι αφορά την επιστημονική επάρκεια της ερευνητικής εργασίας, την ορθή αρχειοθέτηση των δεδομένων που προκύπτουν από το πείραμα και τη συγγραφή των δημοσιεύσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ινστιτούτου.

Το Ινστιτούτο διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή για τη διενέργεια έρευνας σε διάφορα πεδία, ωστόσο, εάν κριθεί σκόπιμη η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού για την υλοποίηση κάποιου πειράματος, με αδιάβλητο και επιστημονικά έγκυρο τρόπο, το Ινστιτούτο είναι διατεθειμένο να την καλύψει εξολοκλήρου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι να συνεισφέρουν γενικότερα στο ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στη διεύθυνση contact@wilhelmreich.gr, αναφέροντας τι τους ενδιαφέρει περισσότερο από το έργο του Βίλχελμ Ράιχ, ποιες είναι οι σπουδές τους και με ποιον τρόπο πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν.   

Κοινοποίηση